Cele stowarzyszenia

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Cele Stowarzyszenia określonymi w statucie to:

#1

Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

#2

Działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem.

#3

Wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki.

#4

Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych, w zakresie organizacji i zarządzania małymi firmami.

#5

Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych.

#6

Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność, a także promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

#7

Przybliżenie problemów integracji z Unią Europejską, współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

#8

Działanie na rzecz edukacji, kształcenia młodzieży i adaptacji szkolnictwa do zmieniających się warunków otoczenia.

#9

Działanie na rzecz umacniania rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

#10

Popularyzację osiągnięć nauki, techniki i postępu w rolnictwie, oraz upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie.

#11

Współpracę z gospodarstwami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa w zakresie zaopatrzenia gospodarstw w środki do produkcji rolnej.

#12

Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i odnowy wsi.

#13

Działania związane z ochrona środowiska.

#14

Szkolenie i doskonalenie osób pracujących w rolnictwie oraz działalność doradcza w tym zakresie.

#15

Współpraca z grupami producentów rolnych.

#16

Działania informacyjne i promocyjne w zakresie funduszy i programów pomocowych.

#17

Działania na rzecz budowy i wspierania systemu kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych.

#18

Współpraca z lokalnymi grupami działania.

#19

Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#20

Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

#21

Działania w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.

#22

Promocja turystyki i krajoznawstwa, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej.

#23

Promocja i organizacja wolontariatu.

#24

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

#25

Działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i budowanie ich partnerstw.

#26

Propagowanie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

#27

Komercjalizacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym naukowych.

#28

Propagowanie rozwiązań łączących sektor biznesu i nauki.

#29

Promowanie sieci i tworzenie sieci organizacji na rzecz innowacyjności.

#30

Opracowywanie badań oraz studium wykonalności.

JAK TO REALIZUJEMY?

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

#1

Popularyzację wiedzy.

#2

Tworzenie systemu informacji.

#3

Organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, obroną interesów zawodowych.

#4

Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.

#5

Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

#6

Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

#7

Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

#8

Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju gospodarczego.

#9

Świadczenie doradztwa na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

#10

Prowadzenie działalności gospodarczej.

CSRMP

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiebiorczości.
Tutaj zaczynają się Twoje nowe możliwości!

ZAPRASZAMY DO NAS!

Częstochowskie Stwoarzyszenie Małej Przedsiębiorczości jest otwarte na współpracę z każdym.
Jeżeli myślisz, że jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć coś ciekawego to powinniśmy o tym czym prędzej porozmawiać.

Skontaktuj się z nami